REGULAMIN

Regulamin firmy ALEXANDER S.C.

– przestrzegany przez pracowników i klientów

1.1.Niniejsze postanowienia stanowią regulamin w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. nr 50, poz. 601; z późn. zmianami) i określa warunki obsługi podróżnych, odprawy oraz przewozu osób i rzeczy.
1.2.Użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:

a) ALEXANDER S.C. – firma Alexander spółka cywilna z siedzibą ul. Metalowców 65, 39-200 Dębica
b) Przewoźnik – firma Alexander s.c. wykonująca przewóz pasażerów
c) Pasażer – osoba korzystająca z usługi przewozu firmy Alexander na podstawie uiszczonej kwoty za przejazd/zapłaconego biletu;
d)Bagaż – rzeczy ruchome zabierane przez podróżnego do pojazdu.

PRZEWOŹNIK

2.1. Przewoźnik zobowiązuje się do przewozu Pasażera i jego bagażu w wyznaczone miejsce.
2.2. Przewoźnik zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, aby przewieźć Pasażera i jego bagaż w czasie, jaki został wyznaczony. Z uwagi na specyfikę działalności przewoźnika godziny wyjazdu i przyjazdu mogą ulec zmianie, nie są objęte gwarancją i nie stanowią części umowy przewozu.
2.3. Przewoźnik nie jest odpowiedzialny za opóźnienia lub odwołania kursów z przyczyn od niego niezależnych (np. zamknięcie granic, żywioły, utrudnienia w ruchu drogowym lub na przejściach granicznych, itp.), ani wynikające z nich dalsze, bliżej nieokreślone skutki.
2.4. Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku prawo przewozowe w razie konieczności Przewoźnik może zmienić kolejnych wykonawców usługi przewozu oraz dokonać zmiany pojazdu.
2.5. W sytuacjach wyjątkowych Przewoźnik może zmienić miejsca wysadzenia Pasażerów.
2.6. Przewoźnik jest uprawniony do odmowy wykonania przewozu (lub jego kontynuacji) w przypadku gdy Pasażer:
a) nie przestrzega warunków umowy przewozu w tym niniejszego Regulaminu ;
b) znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających;
c) zachowuje się w sposób uciążliwy dla współpasażerów;
d) zachowuje się w sposób zagrażający bezpieczeństwu i zdrowiu współpasażerów;

e) dopuszcza się przewozu rzeczy, których przewóz jest niedozwolony na podstawie odrębnych przepisów,

f) nie posiada wymaganych dokumentów potrzebnych do przekroczenia granicy lub nie stosuje się do przepisów celno-dewizowych, bądź też nie został wpuszczony do kraju przez władze imigracyjne.

2.7. W przypadkach, o których mowa w pkt 2.6., Przewoźnik nie zwraca kosztów biletu oraz ewentualnych kosztów nadbagażu.

2.8. W przypadkach, o których mowa w pkt 2.6., osoba traci prawo do żądania jakiegokolwiek odszkodowania.

2.9. Przewoźnik nie odpowiada za samowolne oddalenie się pasażera podczas postoju / przerwy.
3. PASAŻER

3.1. Pasażer jest zobowiązany posiadać ważny dokument uprawniający go do przekroczenia granicy oraz wszelkich innych wymaganych dokumentów i zaświadczeń niezbędnych do odbycia podróży.
3.2 Pasażer powinien przybyć (oczekiwać) pod wskazany adres 10 minut przed ustaloną przez Przewoźnika godziną wyjazdu.
3.3. Pasażer jest ponadto zobowiązany do:
a) złożenia bagażu do luku bagażowego;
b) stosowania się do poleceń załogi pojazdu;
c) okazywania, na wezwanie uprawnionych służb granicznych i celnych wymaganych dokumentów;
d) podania dokładnego adresu, kodu pocztowego, ulicy, nr budynku, miejscowości, kraju, w pisowni państwa którego przewóz dotyczy;
e) zapinania pasów bezpieczeństwa w pojeździe. Mandat za brak zapiętego pasa bezpieczeństwa reguluje Pasażer;
f) opisania swojego bagażu poprzez czytelne umieszczenie takich danych jak imię, nazwisko i adres zamieszkania.

g) Pasażer odpowiedzialny jest za wszelkie szkody wyrządzone Przewoźnikowi, w tym za umyślne lub wskutek zaniedbania znaczne zanieczyszczenie pojazdu.

-w przypadku znacznego zabrudzenia pojazdu Przewoźnik zastrzega sobie prawo do pobrania opłaty w wysokości odpowiadającej kosztom czyszczenia, prania itd.

-w przypadku uszkodzenia pojazdu Pasażer zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy.

3.4. Fakt nie oczekiwania Pasażera pod wskazanym adresem w dniu wyjazdu w określonym przedziale czasowym jest równoznaczny z rezygnacją z przejazdu.

3.5. Nie ponosimy odpowiedzialności z tytułu podania błędnego adresu przez pasażera
3.6. W pojeździe obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych.
3.7. W trakcie przerw w podróży Pasażer ma obowiązek przestrzegać wyznaczonego uprzednio czasu zakończenia przerwy i nie powodować przez swoje zaniedbanie konieczności wszczynania poszukiwań bądź opóźnień w odjeździe.
3.8. Przewoźnik oświadcza, iż Pasażer objęty jest ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) Przewoźnika. Ubezpieczenie to obejmuje wyłącznie sytuacje, jakie mogą zdarzyć się w trakcie pobytu Pasażera w pojeździe. Wszelkie zdarzenia losowe powodujące jakiekolwiek szkody, powstałe poza pojazdem, nie są objęte tym ubezpieczeniem.
3.9. Pasażer odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone Przewoźnikowi i innym pasażerom.

4. BAGAŻ

4.1. Pasażer ma prawo do bezpłatnego przewozu maksymalnie 3 sztuk bagażu zgodnie z poniższymi wytycznymi:
a) jednej sztuki lub dwóch sztuk bagażu podstawowego o wadze łącznej do 30 kg, przewożonego w luku bagażowym,
b) jednej sztuki bagażu podręcznego o wadze do 5 kg.
4.2. Bagaż podręczny to bagaż w wymiarach pozwalających na swobodne umieszczenie go pod lub nad siedzeniem, a jego rozmiary nie powinny utrudniać swobody podróży pozostałym pasażerom.
4.3. W przypadku potrzeby zabrania większej ilości bagażu należy zgłosić ten fakt podczas rezerwacji przejazdu. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do naliczenia dodatkowej opłaty za przewożony nadbagaż wynoszącej 50 zł za każde 10 kg nadbagażu.
4.4. Przewoźnik ma prawo odmówić zabrania bagażu, jeżeli nie spełnia on wymogów określonych w niniejszym regulaminie.
4.5. Przewoźnik informuje, iż zabrania się przewozu bagażu, jak również posiadania przy sobie materiałów i przedmiotów, które mogą zagrażać bezpieczeństwu w transporcie, stwarzać możliwość wyrządzenia szkody innym podróżnym bądź Przewoźnikowi oraz narażać pozostałych podróżnych na niewygody.
4.6. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za bagaże znajdujące się poza lukiem bagażowym oraz za bagaż podręczny.
4.7. Zabrania się przewozu rzeczy, których przewóz jest niedozwolony na podstawie odrębnych przepisów prawnych.
4.8. Na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku prawo przewozowe Przewoźnik w razie uzasadnionego podejrzenia ma prawo sprawdzić.

4.9. Ustala się, iż za przewożony bagaż podręczny ulokowany w bezpośredniej bliskości zajmowanego miejsca w pojeździe, tzn. przed, pod, obok lub za (w przypadku ostatniego rzędu) zajmowanym siedzeniem, a także na półce bagażowej nad siedzeniem oraz w swoich rzeczach osobistych całkowitą odpowiedzialność przed służbami granicznymi ponosi Pasażer.

5.0. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do odmowy zabrania nadbagażu w przypadku zbyt dużej jego wagi lub braku miejsca w luku bagażowym.

5. UMOWA PRZEWOZU

5.1. Umowa przewozu zostaje zawarta w momencie uiszczenia opłaty za przewóz.
5.2. Opłatę należy uiścić przed rozpoczęciem podróży bezpośrednio u kierowcy lub też podczas dokonywania rezerwacji on-line po dokonaniu, której pasażer otrzymuje niezbędne dokumenty do wykonania przelewu bankowego..
5.3. W momencie uiszczenia opłaty Pasażer akceptuje treść niniejszego regulaminu.
5.4. Z uwagi na specyfikę działalności przewoźnika nie istnieje regularny i stały rozkład jazdy. Rozkład jazdy ustalany jest na bieżąco na podstawie Rezerwacji dokonywanych telefonicznie oraz za pośrednictwem strony internetowej przewoźnika www.alexanderbus.pl

5.5 Rezerwacji miejsc dokonuje się z przydziałem określonego numeru miejsca.
5.6. Przewoźnik może powierzyć wykonanie przewozu innym przewoźnikom.

5.7. Ostateczną forma potwierdzenia rezerwacji jest kontakt telefoniczny, chyba że ustalone zostało inaczej, brak kontaktu w przypadku rezerwacji telefonicznej lub dokonanej na stronie www.alexanderbus.pl na 2 dni przed planowanym wyjazdem skutkuje anulacją rezerwacji.

5.8. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do dokonania procentowego potrącenia ceny biletu, w  przypadku, gdy Pasażer:

rezygnuje z odbycia podróży w dniu poprzedzającym dzień wyjazdu: -50%

rezygnuje z odbycia podróży w dniu wyjazdu: -100%

6. REKLAMACJE

6.1. Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne związane z realizacją umowy przewozowej należy kierować osobiście, listownie lub pocztą elektroniczną na adres Przewoźnika.
6.2. Przewoźnik przyjmuje reklamacje zgłoszone w okresie do 30 dni od zaistnienia okoliczności, która jest przedmiotem reklamacji. Przy zgłaszaniu reklamacji niezbędne jest:
a) opisanie zaistniałych okoliczności;
b) określenie wnoszonych zastrzeżeń;
c) wskazanie ewentualnej doznanej szkody i związanych z tym roszczeń.
6.3 Przewoźnik rozpatrzy reklamacje w terminie 30 dni roboczych od dnia ich otrzymania z zastrzeżeniem okoliczności, w których istnieje potrzeba uzyskania dodatkowych wyjaśnień/informacji od Pasażera.
6.4. Przewoźnik zastrzega, iż reklamacje dotyczące bagażu przewożonego w luku bagażowym można składać tylko w chwili jego wydania bezpośrednio do osoby wydającej bagaż.
6.5. Przedmioty pozostawione przez Pasażera w pojeździe w wyniku nieuwagi lub w innych okolicznościach nie są objęte ochroną i odpowiedzialnością Przewoźnika.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie mają zastosowanie:
a) ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. nr 50, poz. 601; z późn. zmianami);
b) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93; z późn. zmianami).